رفتن به مطلب
آخرین خبرها
 • بخش بازارچه اپن کارت پارسی به شیوه جدید افتتاح شد . جهت دسترسی میتوانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید فروشگاه اپن کارت پارسی

این سایت از کوکی استفاده می کند. ادامه مرور در این سایت به منزله این است که با استفاده کوکی ها توسط ما موافقت کرده اید.

 

 

 • 0
hamedostadi

همگام سازی خرید پستی با اپن کارت 2

سوال

با سلام . بنده دارم ماژول خرید پستی را با ورژن 2 اپن کارت همگام سازی می کنم . الان به یه مشکل خوردم . نمی دونم چرا پارامترها به دیتابیس در قسمت setting ذخیره نمی شه. 

دو تا فایلها را می فرستم ببینید اشکال کار در کجاست. 

فایل ws_posts.tpl

  <?php echo $header; ?><?php echo $column_left; ?>
  <div id="content">

  <div class="page-header">
    <div class="container-fluid">
     <div class="pull-right">
      <button type="submit" form="form-ws-posts" data-toggle="tooltip" title="<?php echo $button_save; ?>" class="btn btn-primary"><i class="fa fa-save"></i></button>
      <a href="<?php echo $cancel; ?>" data-toggle="tooltip" title="<?php echo $button_cancel; ?>" class="btn btn-default"><i class="fa fa-reply"></i></a></div>
     <h1><?php echo $heading_title; ?></h1>
     <ul class="breadcrumb">
      <?php foreach ($breadcrumbs as $breadcrumb) { ?>
      <li><a href="<?php echo $breadcrumb['href']; ?>"><?php echo $breadcrumb['text']; ?></a></li>
      <?php } ?>
     </ul>
    </div>
   </div>

   <div class="container-fluid">
    <?php if ($error_warning) { ?>
    <div class="alert alert-danger"><i class="fa fa-exclamation-circle"></i> <?php echo $error_warning; ?>
     <button type="button" class="close" data-dismiss="alert">&times;</button>
    </div>
    <?php } ?>
    
    
    <div class="panel panel-default">
     <div class="panel-heading">
      <h3 class="panel-title"><i class="fa fa-pencil"></i> </h3>
     </div>
     <div class="panel-body">
       <ul class="nav nav-tabs">
        <li class="active"><a href="#tab-general" data-toggle="tab"><?php echo $tab_general; ?></a></li>
        <li><a href="#tab-settle" data-toggle="tab"><?php echo $tab_settings; ?></a></li>
        <!--<li><a href="#tab-refund" data-toggle="tab"><?php echo $tab_refund; ?></a></li>-->
       </ul>
       
       
       
       
       <div class="tab-content">
        <div class="tab-pane active" id="tab-general">
      <form action="<?php echo $action; ?>" method="post" enctype="multipart/form-data" id="form-ws-posts">
      <h2><?php echo $fields_configuration_1; ?></h2>
       <div class="form-group">
       <table class="form">
              <tr>
                <td><?php echo $entry_provider; ?></td>
                <td>
                  <select name="wsposts_provider">
                    <?php
                      $providers = array(
                        'IranMc'    => 'ایران مارکت سنتر',
                        'ParsPeik'   => 'پارس پیک',
                        'Frotel'    => 'فروتل',
                        'ErsalMarket' => 'ارسال مارکت (هایسل)',
                        'Hamvar'    => 'هموار',
                        'SafirCOD'   => 'سفیر',
                        //'WebSky'   => 'آسمان وب',
                        'MellatMarket' => 'ملت مارکت'
                      );
                      
                      foreach($providers as $provider => $p_name) {
                        echo '<option value="' . $provider . '" ' . ($wsposts_provider == $provider ? 'selected="selected"' : '') . '>' . $p_name . '</option>';
                      }
                    ?>
                  </select>
                </td>
              </tr>
              <tr>
                <td><?php echo $entry_co_id; ?></td>
                <td><input type="text" name="wsposts_co_id" value="<?php echo $wsposts_co_id; ?>" size="25" /></td>
              </tr>
              <tr>
                <td><?php echo $entry_username; ?></td>
                <td><input type="text" name="wsposts_username" value="<?php echo $wsposts_username; ?>" size="25" /></td>
              </tr>
              <tr>
                <td><?php echo $entry_password; ?></td>
                <td><input type="text" name="wsposts_password" value="<?php echo $wsposts_password; ?>" size="25" /></td>
              </tr>
            </table>

       </div>
   
       <div class="form-group">
       
       <h2><?php echo $fields_configuration_2; ?></h2>
            <table class="form">
              <tr>
                <td><?php echo $entry_default_product_weight; ?></td>
                <td><input type="text" name="wsposts_default_product_weight" value="<?php echo $wsposts_default_product_weight; ?>" size="25" /></td>
              </tr>
              <tr>
                <td><?php echo $entry_default_product_price; ?></td>
                <td><input type="text" name="wsposts_default_product_price" value="<?php echo $wsposts_default_product_price; ?>" size="25" /></td>
              </tr>
              <tr>
                <td><?php echo $entry_order_status; ?></td>
                <td>
                  <select name="ws_posts_order_status_id">
                    <?php foreach ($order_statuses as $order_status) { ?>
                      <option value="<?php echo $order_status['order_status_id']; ?>" <?php echo $order_status['order_status_id'] == $ws_posts_order_status_id ? 'selected="selected"' : '' ?>><?php echo $order_status['name']; ?></option>
                    <?php } ?>
                  </select>
                </td>
              </tr>
              <tr>
                <td><?php echo $entry_status; ?></td>
                <td>
                  <select name="ws_posts_status">
                    <option value="1" <?php echo $ws_posts_status ? 'selected="selected"' : ''; ?>><?php echo $text_enabled; ?></option>
                    <option value="0" <?php echo !$ws_posts_status ? 'selected="selected"' : ''; ?>><?php echo $text_disabled; ?></option>
                  </select>
                </td>
              </tr>
              <tr>
                <td><?php echo $entry_sort_order; ?></td>
                <td><input type="text" name="ws_posts_sort_order" value="<?php echo $ws_posts_sort_order; ?>" size="1" /></td>
              </tr>
            </table>
     
       </div>


        </div>
        <div class="tab-pane" id="tab-settle">
          
      <h2><?php echo $fields_configuration_3; ?></h2>    
          

       <div class="form-group">
        
        <table class="form">
              <tr>
                <td><?php echo $entry_setting_frotel_state; ?></td>
                <td>
                  <?php
                    $states = array(
                      '41' => 'آذربایجان شرقی',
                      '44' => 'آذربایجان غربی',
                      '45' => 'اردبیل',
                      '31' => 'اصفهان',
                      '84' => 'ایلام',
                      '77' => 'بوشهر',
                      '26' => 'البرز',
                      '21' => 'تهران',
                      '38' => 'چهارمحال و بختیاری',
                      '56' => 'خراسان جنوبی',
                      '51' => 'خراسان رضوی',
                      '58' => 'خراسان شمالی',
                      '61' => 'خوزستان',
                      '24' => 'زنجان',
                      '23' => 'سمنان',
                      '54' => 'سیستان و بلوچستان',
                      '71' => 'فارس',
                      '28' => 'قزوین',
                      '25' => 'قم',
                      '87' => 'کردستان',
                      '34' => 'کرمان',
                      '83' => 'کرمانشاه',
                      '74' => 'کهکیلویه و بویراحمد',
                      '17' => 'گلستان',
                      '13' => 'گیلان',
                      '66' => 'لرستان',
                      '15' => 'مازندران',
                      '86' => 'مرکزی',
                      '76' => 'هرمزگان',
                      '81' => 'همدان',
                      '35' => 'یزد'
                    );
                  ?>
                  
                  <script type="text/javascript" src="<?php echo HTTP_CATALOG; ?>catalog/view/javascript/js_wsposts/wsposts-frotel.js"></script>
                  <select id="state_id" name="wsposts_setting_frotel_state" onchange="load_Cities(this.value);">
                    <option value="0"><?php echo $text_select; ?></option>
                    
                    <?php foreach($states as $key => $value) { ?>
                      <option value="<?php echo $key; ?>" <?php echo isset($wsposts_setting_frotel_state) && $wsposts_setting_frotel_state == $key ? 'selected="selected"' : ''; ?>><?php echo $value; ?></option>
                    <?php } ?>
                  </select>
                </td>
              </tr>
              <tr>
                <td><?php echo $entry_setting_frotel_city; ?></td>
                <td>
                  <select id="city_id" name="wsposts_setting_frotel_city">
                    <option value="0"><?php echo $text_select; ?></option>
                  </select>
                </td>
              </tr>
            </table>
            
            
        
        
        
       </div>
       
        </div>

      </div>
      
     </div>
    </div>
   </div>
  </form>


  </div>


  <?php echo $footer; ?> 

 و فایل ws_posts.php

  <?php
  class ControllerPaymentWsPosts extends Controller {
    private $error = array();
    
    public function install() {
      $unFiles = array(
        // admin/controller
        DIR_APPLICATION . 'controller/payment/webservice.php',
        DIR_APPLICATION . 'controller/module/rahgiri.php',
        DIR_APPLICATION . 'controller/shipping/emspost.php',
        DIR_APPLICATION . 'controller/shipping/expresspost.php',
        DIR_APPLICATION . 'controller/shipping/ws_express.php',
        DIR_APPLICATION . 'controller/shipping/ws_registred.php',

        // admin/language
        DIR_APPLICATION . 'language/english/payment/webservice.php',
        DIR_APPLICATION . 'language/english/module/rahgiri.php',
        DIR_APPLICATION . 'language/english/shipping/emspost.php',
        DIR_APPLICATION . 'language/english/shipping/expresspost.php',
        DIR_APPLICATION . 'language/english/shipping/ws_express.php',
        DIR_APPLICATION . 'language/english/shipping/ws_registred.php',
        DIR_APPLICATION . 'language/persian/payment/webservice.php',
        DIR_APPLICATION . 'language/persian/module/rahgiri.php',
        DIR_APPLICATION . 'language/persian/shipping/emspost.php',
        DIR_APPLICATION . 'language/persian/shipping/expresspost.php',
        DIR_APPLICATION . 'language/persian/shipping/ws_express.php',
        DIR_APPLICATION . 'language/persian/shipping/ws_registred.php',

        // admin/view
        DIR_APPLICATION . 'view/template/payment/webservice.tpl',
        DIR_APPLICATION . 'view/template/module/rahgiri.tpl',
        DIR_APPLICATION . 'view/template/shipping/emspost.tpl',
        DIR_APPLICATION . 'view/template/shipping/expresspost.tpl',
        DIR_APPLICATION . 'view/template/shipping/ws_express.tpl',
        DIR_APPLICATION . 'view/template/shipping/ws_registred.tpl',
        DIR_APPLICATION . 'view/image/payment/webservice.png',
        DIR_APPLICATION . 'view/image/payment/webservice2.png',
      
        // catalog/controller
        DIR_CATALOG . 'controller/payment/webservice.php',
        DIR_CATALOG . 'controller/module/rahgiri.php',

        // catalog/language
        DIR_CATALOG . 'language/english/payment/webservice.php',
        DIR_CATALOG . 'language/english/module/rahgiri.php',
        DIR_CATALOG . 'language/english/shipping/emspost.php',
        DIR_CATALOG . 'language/english/shipping/expresspost.php',
        DIR_CATALOG . 'language/english/shipping/ws_express.php',
        DIR_CATALOG . 'language/english/shipping/ws_registred.php',
        DIR_CATALOG . 'language/persian/payment/webservice.php',
        DIR_CATALOG . 'language/persian/module/rahgiri.php',
        DIR_CATALOG . 'language/persian/shipping/emspost.php',
        DIR_CATALOG . 'language/persian/shipping/expresspost.php',
        DIR_CATALOG . 'language/persian/shipping/ws_express.php',
        DIR_CATALOG . 'language/persian/shipping/ws_registred.php',
        
        // catalog/model
        DIR_CATALOG . 'model/payment/webservice.php',
        DIR_CATALOG . 'model/shipping/emspost.php',
        DIR_CATALOG . 'model/shipping/expresspost.php',
        DIR_CATALOG . 'model/shipping/ws_express.php',
        DIR_CATALOG . 'model/shipping/ws_registred.php',

        // catalog/view
        DIR_CATALOG . 'view/theme/default/template/payment/webservice.tpl',
        DIR_CATALOG . 'view/theme/default/template/payment/webservice_info.tpl',
        DIR_CATALOG . 'view/theme/default/template/module/rahgiri.tpl',
        DIR_CATALOG . 'view/javascript/js_webservice/webservice-frotel.js',
        DIR_CATALOG . 'view/javascript/js_webservice/webservice-hamvar.js',
        DIR_CATALOG . 'view/javascript/js_webservice/webservice-mellatmarket.js',
        DIR_CATALOG . 'view/javascript/js_webservice/webservice-websky.js',
        
        // vqmod/xml
        dirname(DIR_SYSTEM) . '/vqmod/xml/wsposts-1-5-1-x.xml',
        dirname(DIR_SYSTEM) . '/vqmod/xml/wsposts-1-5-3-x.xml'
      );
      
      foreach ($unFiles as $unFile) {
        if (file_exists($unFile)) { unlink($unFile); }
      }
    }
    
    public function index() {
      if (file_exists(DIR_SYSTEM . 'library/Ws-Reset.txt')) {
        
        $this->install();
        unlink(DIR_SYSTEM . 'library/Ws-Reset.txt');
      }
      
      /* Language */
      $this->load->language('payment/ws_posts');
      $this->document->setTitle($this->language->get('heading_title'));
      
      /* Model */
      $this->load->model('setting/setting');
      $this->load->model('localisation/order_status');
      
      /* (Update) */
      if (($this->request->server['REQUEST_METHOD'] == 'POST') && $this->validate()) {
        
        $parameters = array(
          'SellerState' => trim($this->request->post['wsposts_setting_frotel_state']),
          'SellerCity' => trim($this->request->post['wsposts_setting_frotel_city'])
        );
        
        $this->request->post['wsposts_options'] = base64_encode(trim(serialize($parameters)));
        $this->model_setting_setting->editSetting('ws_posts', $this->request->post);

        
        $this->session->data['success'] = $this->language->get('text_success');      

        $this->response->redirect($this->url->link('extension/payment', 'token=' . $this->session->data['token'], 'SSL'));
      }
      
      $data['heading_title'] = $this->language->get('heading_title');
      
      $data['text_enabled'] = $this->language->get('text_enabled');
      $data['text_disabled'] = $this->language->get('text_disabled');
      $data['text_all_zones'] = $this->language->get('text_all_zones');
      $data['text_select'] = $this->language->get('text_select');
      $data['text_none'] = $this->language->get('text_none');
      
      $data['button_save'] = $this->language->get('button_save');
      $data['button_cancel'] = $this->language->get('button_cancel');
      
      $data['tab_general'] = $this->language->get('tab_general');
      $data['tab_settings'] = $this->language->get('tab_settings');
      
      $data['fields_configuration_1'] = $this->language->get('fields_configuration_1');
      $data['fields_configuration_2'] = $this->language->get('fields_configuration_2');
      $data['fields_configuration_3'] = $this->language->get('fields_configuration_3');
      
      $data['entry_provider'] = $this->language->get('entry_provider');
      $data['entry_co_id'] = $this->language->get('entry_co_id');
      $data['entry_username'] = $this->language->get('entry_username');
      $data['entry_client'] = $this->language->get('entry_client');
      $data['entry_password'] = $this->language->get('entry_password');  
      //$data['entry_options'] = $this->language->get('entry_options');
      $data['entry_default_product_weight'] = $this->language->get('entry_default_product_weight');
      $data['entry_default_product_price'] = $this->language->get('entry_default_product_price');
      $data['entry_order_status'] = $this->language->get('entry_order_status');    
      $data['entry_status'] = $this->language->get('entry_status');
      $data['entry_sort_order'] = $this->language->get('entry_sort_order');
      $data['entry_setting_frotel_state'] = $this->language->get('entry_setting_frotel_state');
      $data['entry_setting_frotel_city'] = $this->language->get('entry_setting_frotel_city');
      
      /* Warnings */
      if (isset($this->error['warning'])) {
         $data['error_warning'] = $this->error['warning'];
      } else {
         $data['error_warning'] = '';
      }
      $data['error_warning'] = isset($this->error['warning']) ? $this->error['warning'] : '';
      
      /* Breadcrumbs */
      $data['breadcrumbs'] = array();

      $data['breadcrumbs'][] = array(
        'text' => $this->language->get('text_home'),
        'href' => $this->url->link('common/dashboard', 'token=' . $this->session->data['token'], 'SSL')
      );

      $data['breadcrumbs'][] = array(
        'text' => $this->language->get('text_payment'),
        'href' => $this->url->link('extension/payment', 'token=' . $this->session->data['token'], 'SSL')
      );  
        $data['breadcrumbs'] = array();

      $data['breadcrumbs'][] = array(
        'text' => $this->language->get('text_home'),
        'href' => $this->url->link('common/dashboard', 'token=' . $this->session->data['token'], 'SSL')
      );

      $data['breadcrumbs'][] = array(
        'text' => $this->language->get('text_payment'),
        'href' => $this->url->link('payment/ws_posts', 'token=' . $this->session->data['token'], 'SSL')
      );

      
      /* Actions */
      $data['action'] = $this->url->link('payment/ws_posts', 'token=' . $this->session->data['token'], 'SSL');
      $data['cancel'] = $this->url->link('extension/payment', 'token=' . $this->session->data['token'], 'SSL');  
      
      /* (Fields)->Payment */


      if (isset($this->request->post['wsposts_provider'])) {
         $data['wsposts_provider'] = $this->request->post['wsposts_provider'];
      } else {
         $data['wsposts_provider'] = $this->config->get('wsposts_provider');
      }

      if (isset($this->request->post['wsposts_co_id'])) {
         $data['wsposts_co_id'] = $this->request->post['wsposts_co_id'];
      } else {
         $data['wsposts_co_id'] = $this->config->get('wsposts_co_id');
      }

      
      if (isset($this->request->post['wsposts_username'])) {
         $data['wsposts_username'] = $this->request->post['wsposts_username'];
      } else {
         $data['wsposts_username'] = $this->config->get('wsposts_username');
      }

    
      
      if (isset($this->request->post['wsposts_password'])) {
         $data['wsposts_password'] = $this->request->post['wsposts_password'];
      } else {
        $data['wsposts_password'] = $this->config->get('wsposts_password');
      }

      
      
      ////$data['wsposts_options'] = isset($this->request->post['wsposts_options']) ? $this->request->post['wsposts_options'] : $this->config->get('wsposts_options');
      
      if (isset($this->request->post['wsposts_default_product_weight'])) {
         $data['wsposts_default_product_weight'] =  $this->request->post['wsposts_default_product_weight'];
      } else {
        $data['wsposts_default_product_weight'] = $this->config->get('wsposts_default_product_weight');
      }
      
      
      
      if (isset($this->request->post['wsposts_default_product_price'])) {
         $data['wsposts_default_product_price'] =  $this->request->post['wsposts_default_product_price'];
      } else {
        $data['wsposts_default_product_price'] = $this->config->get('wsposts_default_product_price');
      }
      

      
      if (isset($this->request->post['wsposts_setting_frotel_state'])) {
         $data['wsposts_setting_frotel_state'] =  $this->request->post['wsposts_setting_frotel_state'];
      } else {
        $data['wsposts_setting_frotel_state'] = $this->config->get('wsposts_setting_frotel_state');
      }
      
      
      
      if (isset($this->request->post['wsposts_setting_frotel_city'])) {
         $data['wsposts_setting_frotel_city'] =  $this->request->post['wsposts_setting_frotel_city'];
      } else {
        $data['wsposts_setting_frotel_city'] = $this->config->get('wsposts_setting_frotel_city');
      }
      
      
      /* (Fields)->Application */
      
    
      if (isset($this->request->post['ws_posts_order_status_id'])) {
         $data['ws_posts_order_status_id'] =  $this->request->post['ws_posts_order_status_id'];
      } else {
        $data['ws_posts_order_status_id'] = $this->config->get('ws_posts_order_status_id');
      }

      
      
      if (isset($this->request->post['ws_posts_sort_order'])) {
         $data['ws_posts_sort_order'] =  $this->request->post['ws_posts_sort_order'];
      } else {
        $data['ws_posts_sort_order'] = $this->config->get('ws_posts_sort_order');
      }

      
      
      if (isset($this->request->post['ws_posts_status'])) {
         $data['ws_posts_status'] = $this->request->post['ws_posts_status'];
      } else {
        $data['ws_posts_status'] = $this->config->get('ws_posts_status');
      }
      /* DataRows */
      $data['order_statuses'] = $this->model_localisation_order_status->getOrderStatuses();
      
      /* Template */
      $data['header'] = $this->load->controller('common/header');
      $data['column_left'] = $this->load->controller('common/column_left');
      $data['footer'] = $this->load->controller('common/footer');

      $this->response->setOutput($this->load->view('payment/ws_posts.tpl', $data));

    }
    
    protected function validate() {
      if (!$this->user->hasPermission('modify', 'payment/ws_posts')) {
        $this->error['warning'] = $this->language->get('error_permission');
      }

      return !$this->error;
    }
  }
  ?>

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

2 پاسخ به این سوال تا کنون داده شده است

پست های پیشنهاد شده

 • 0

حل شد .

مشکل اینجا بود

 $this->model_setting_setting->editSetting('ws_posts', $this->request->post);

که با ید اینج.وری می شد

 $this->model_setting_setting->editSetting('wsposts', $this->request->post);

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • 0
Admins مهمان
ارسال شده در (ویرایش شده)

hamedostadi با سلام

لطفا کد ها در قسمت کد نویسی قرار دهید

ویرایش شده توسط Admin

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

مجوزها

درباره ما

اپن کارت پارسی مرجع رسمی اپن کارت در ایران ، در 9 مهر ماه سال 1388 به طور رسمی فعالیت خود را در زمینه پشتیبانی اپن کارت آغاز کرده است.این مجموعه به همراه گروه فنی خود با در نظر داشتن چشم اندازی برای آینده نزدیک ، قصد دارد تا به معرفی و آموزش هرچه بیشتر و بهتر هسته قدرتمند و دوست داشتنی اپن کارت ، به روش های مختلف در زمینه های گوناگون بپردازد تا در کنار کاربران خود به موفقیت های هر روز خود بیفزاید
×

اطلاعات مهم

شما باید شرایط قوانین و مقررات و سیاست سایت سیاست حریم خصوصی را بپذیرید شرایط استفاده.